2024. június 20. csütörtök, Rafael napja van. Holnap Alajos napja lesz.

Bemutatkozás

„Hitre, tudásra, szép életre, jóra…”

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola sajátosságai

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola a Pécsi Egyházmegye által fenntartott intézmény, amely elsősorban Siklós város és vonzáskörzete számára biztosít katolikus általános iskolai oktatást-nevelést.

Az intézmény alapvető ismertetőjele, hogy világnézetileg elkötelezett. Ez nem azt jelenti, hogy ide csak katolikus gyerekek járhatnak. Beiratkozhatnak más vallású, sőt hitoktatásban nem részesült gyerekek is. Az iskola célja, hogy növendékei hitelesen megismerhessék azt a hitet, amelyet elődeink vallottak, és amely alkalmas arra, hogy a gyermekek életstílusát meghatározza, illetve az élet nehézségei közt a jóban való megmaradáshoz támaszt nyújtson. A nevelők hittanórákon, közösségi programokon igyekeznek elültetni diákjaikban a legfontosabb erkölcsi, magatartási szabályokat. Erőfeszítéseik gyümölcsözőek, hiszen a középiskolákból pozitív véleményeket fogalmaznak meg az intézményből kikerült tanulók magatartását, viselkedését illetően.

A siklósi katolikus iskola fontos sajátossága, hogy felvállalja a térség hátrányos helyzetű tanulóit. Az intézmény ezzel a vállalásával az Egyház évszázados küldetéséhez csatlakozik: hogy a szegényeknek adjon egy olyan nevelési lehetőséget, amely emberi és keresztény életre képesít. Az iskola célja az, hogy tanulóik tudjanak kiemelkedni, továbbtanulni, hogy felnőtt korukban megállják a helyüket. Az intézmény missziós feladatot lát el Siklós és térségének hátrányos helyzetű, cigány fiatalságának evangelizációjában is.

Alsó tagozaton az oktatás hagyományos keretek között zajlik: délelőtt a tanító néni, délután a napközis nevelő foglalkozik a gyermekekkel. Jelenleg évfolyamonként egy osztályt tudnak indítani, melyek átlaglétszáma 15-18 fő körül mozog. A kis létszámú oktatás-nevelés előnye, hogy minden gyermekre nagyobb figyelem fordítható. A különböző képességű tanulók differenciálása így könnyebben megoldható. Az ének-zene oktatása hagyományosan fontos az intézmény életében, erről tanúskodik szépen szóló gyermekkórusuk. Lehetőség van délutáni időkeretben a művészeti nevelésre, melynek keretében különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el a tanulók. A néptánc tanítására szintén nagy gondot fordít az intézmény.

Az oktatás színvonalát mutatja, hogy tanulók a későbbiekben is megőrzik a náluk elért eredményeket. A 8. osztály elvégzése után a tanulók 40-45 %-a kerül érettségit adó intézménybe. A többiek a szakközépiskolák 9. évfolyamán folytathatják tanulmányaikat. A gyermekek rendszeresen visszajárnak hozzájuk. Elmondásuk és a szülők beszámolói szerint megállják helyüket az új iskolákban, tanulmányi eredményük alig romlik. A diáksággal jelenleg 15 főállású pedagógus foglalkozik. Az oktató-nevelő munkát 5 technikai dolgozó segíti.

A normál általános iskolai képzés mellett, az intézmény felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását-nevelését. Ebben a képzésben gyógypedagógusok irányításával foglalkoznak a tanulásban akadályozott tanulókkal 1-3 csoportban, a tanulószámnak megfelelően. A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és változatos differenciálást valósítanak meg a célok, a tartalom, a követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkentik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.

Az iskola a roma/cigány nemzetiséghez tartozó tanulók számára külön oktatási, nevelési programot kínál. A program létjogosultságát, aktualitását az adja, hogy tanulók jelentős hányada roma/cigány származású, másrészt ezek a gyerekek otthonról nem kapnak megfelelő indíttatást, ösztönzést. Iskolai helyzetüket, esélyeiket a halmozottan hátrányos helyzet, az ismerethiány határozza meg. A roma/cigány nemzetiségi oktatás biztosítja a tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei- és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Biztosítja a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló ismeretek elsajátítását. A pedagógia eszközeivel - asszimilációs elvárások nélkül - segíti a cigányság integrációját. A cigány nemzetiségi oktatás fontos eleme a cigány népismeret műveltségi terület oktatása, a nemzetiségi önismeret fejlesztése és a folyamatosan szervezett cigány kulturális tevékenység.

2011-től kezdődően komoly megújuláson ment keresztül az intézmény. A Pécsi Egyházmegyének köszönhetően az iskola belső képe pozitívan változott, melyek közül a legszembetűnőbbek: korszerűsítették az vizesblokkokat, új burkolatot kaptak a közlekedő folyosók, a tantermek padlózata új lakkozást kapott, és új játszótéri eszközökkel gyarapodott az iskolaudvar. 2015 végén egy KEOP pályázatnak köszönhetően külsőleg is megszépült és energetikailag korszerűsödött az intézmény a külső falak hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével.

Az elmúlt években a megújulás nemcsak a külsőségekben valósult meg, hanem a belső pedagógiai munkában is. Új iskolai neveléssel kapcsolatos tartalmak és elvárások megvalósítására került sor. Az iskolafejlesztés alappillére volt a 2013 - 2015 között zajló innovatív uniós pályázat megvalósítása, mellyel modern pedagógiai programokat lehetett kipróbálni és hagyománnyá tenni. E projekt keretében az intézmény 63.982.308 Ft-ból valósíthatott meg többek között erdei iskolákat, sporttáborokat, idegen nyelvi táborokat, informatika, néptánc és helytörténeti szakköröket, nyelvi témaheteket és vetélkedőket, egészségfejlesztési és baleset-megelőzési napokat és programokat. A projektet megvalósító pedagógusok mintegy 20 továbbképzésen vettek részt, melyek a Nemzeti Alaptanterv új tartalmainak a mindennapi munkába való beillesztését szolgálták. A projekt keretében 9 millió Ft értékben történt taneszköz beszerzés. A pályázat megvalósításával telt két év megmozgatta, lendületbe hozta az iskolát, hiszen minden tanár és diák bekapcsolódott a programok megvalósításába. A sok innovatív tevékenységnek köszönhetően ma már minden pedagógus másként tekint a napi feladatokra.

A 2015/2016-os tanévben egy másik uniós pályázat segítségével egy 16 számítógépből álló új informatikai tantermet, 10 tanári laptopot és 5 interaktív táblát is kapott az iskola. Az új infokommunikációs eszközökkel lehetőség van minél korszerűbb tudást közvetíteni a tanulók felé.

A folyamatos megújulás mellett az intézmény ragaszkodik hagyományaihoz. Az évközi rendezvények - a Szent Imre-nap, a közös karácsony, a farsangi bál, játszóházi foglalkozások, a különféle versenyek, a húsvéti lelki napok, a havi szentmisék és reggeli áhítatok, túrák és kirándulások - mind-mind a gyerekek fejődését szolgálják.

Az intézmény nevelő-oktató munkáját, hitéleti tevékenységét, táboroztatási tevékenységét a „Szent Imre Katolikus Iskoláért Alapítvány” támogatja. Az alapítvány számlaszámára szívesen fogadnak adományokat: 10402434-24312116-00000000.

Siklós, 2021. szeptember 1.

Batki Ottó ig.

Programjaink

Kép galéria