2024. május 18. szombat, Erik napja van. Holnap Ivó, Milán napja lesz.

Hagyományaink

Hagyományok, jó gyakorlatok iskolánkban

Játszóház a nagycsoportos óvodásoknak

Márciusban egy szombat délelőtt zajlik a program. A vidéki gyerekeket szüleikkel együtt az iskola kisbuszával szállítjuk az iskolába. A 4. osztály mesejátékkal kedveskedik a leendő elsősöknek, majd kézműves foglalkozással, közös tízóraival folytatódik a délelőtt. Az elkészült munkákat a gyerekek hazavihetik. A szülőknek közben bemutatjuk az iskola épületét, az intézmény jellegzetességeit, a jövendő 1. osztályos tanító nénit. Célunk, hogy megismertessük az iskola pedagógiai programját, a mindennapos oktató-nevelő munkát a szülőkkel. A foglalkozást követő héten nyílt tanítási napot tartunk.

Szent Imre teljesítménytúra

Október első szombatján 14. éve rendezzük meg az országos túratervben is regisztrált 10-20-30 km-es teljesítménytúrát a Tenkesen. A túra általában Máriagyűdről indul és ott is fejeződik be. A 10 km-es távon általában diákok, gyerekes családok indulnak el, a hosszabb távokat a gyakorlott túrázóknak ajánljuk. A túra szervezését testnevelő kollégánk végzi, a nevelőtestületből több kolléga segítségével. A Tenkes Természetjáró Szövetség, városi cégek és az önkormányzat is támogatja a rendezvényt. 8 órától indulhatnak a túrázók a választott távon térképpel ellátva. A túra során ellenőrző pontokat kell érinteni, ahol pecséttel kell igazoltatni a táv megtételét. Célba érkezve megvendégeljük a résztvevőket, és jutalomként kapnak egy kitűzőt. Átlagosan 120-140 fő vesz részt a túrán.

Óvodalátogatás

A jövendő első osztályos tanító néni hetente egy alkalommal ellátogat iskolánk vonzáskörzetének óvodáiba: Alsószentmárton, Egyházasharaszti, Siklósnagyfalu. Ezen a napon csatlakozik a délelőtti tevékenységhez, beszélget a szülőkkel, önálló foglalkozást is tart, ismerkedik a nagycsoportosokkal. Ez a tevékenység a beiskolázást hivatott elősegíteni. A kolléga megismeri a szülőket, gyermekeket, az óvodapedagógusokat, fel tudja mérni a kicsik ismereteit. Jobban megismeri az óvoda programját, ezáltal könnyebben indul a tanév eleji munka. A szülőkkel való kapcsolat közvetlenebb lesz, a gyerekek sem ismeretlen személlyel kezdik az új tanévet. E tevékenység által gördülékenyebbé válik az óvoda-iskola átmenet. Tervezzük a volt óvó nénik meghívását február környékén az iskolába, hogy nekik is megmutassuk volt tanítványaik eredményeit.

Megemlékezés a nemzeti ünnepeken

Minden évben azonos évfolyam készül egy-egy nemzeti ünnep megtartására, az osztályfőnök irányításával. Szükség szerint más kolléga is besegít a szervezésbe. Általában ezek a műsorok dramatikus jellegűek, interaktív részletekkel, kórussal, esetleg néptánccal. Az ünnepi előadásra meghívjuk a szereplők szüleit is. Jó alkalom ez arra, hogy erősítsük a kapcsolatot a szülői házzal. A gyerekek örömmel és lelkesen készülnek ezekre az alkalmakra.

Kézműves foglalkozás a hátrányos helyzetű gyerekek vizuális nevelésére

Évek óta tartunk iskolánkban rendszeresen tanórán kívüli kézműves foglalkozásokat az alsó tagozatban osztályonként, a felsőben pedig az érdeklődő gyerekeknek. Különféle technikák (gyűrt kép, kaparás, dörzspapír, agyagozás, tollrajz, mozaik) segítségével, alkotások készítésével fejlesztjük a tanulók fantáziáját, ismereteit, kézügyességét, kreativitását, problémamegoldó képességét, kooperációs készségét, és segítségével formáljuk a közösséget is. A gyerekek gyakran készülnek pályázatokra, ahol általában sikeresen szerepelnek. A díjátadók mindig örömteli eseményt jelentenek. A foglalkozásokon készült alkotásokat dekorációként is használjuk a folyosókon és a tantermekben.

Szent Imre-nap

Reggeli ünnepi szentmise: a siklósi templomban a kórus, a gyerekek és a pedagógusok szolgálatával. A szentmise után agapéval folytatódik a délelőtt, amelyet a szülők segítségével készítünk el. Ez általában kenyér, virsli és tea. Ezután több területen forgó rendszerben játékos vetélkedőket rendezünk vegyes életkorú csoportokban: hittan, sport, természetismeret, általános műveltség körében. A hittanos területen főként Szent Imre életútjáról, bibliai kérdésekről esik szó.

Reggeli áhítat

Reggel 10 percben közösen köszöntjük a Jóistent. A hét minden napján más pedagógus vezetésével szerveződik az imádság. Napi evangélium, bibliai olvasmányok, tanulságos történetek, aktuális egyházi eseményekről való megemlékezés, közös éneklés színesíti reggeleinket. Október és május hónapban a rózsafűzért imádkozzuk. Reméljük, hogy ezzel a reggeli imádság gyakorlata a későbbi életükben is megmarad.

Dramatikus keresztútjárás nagyböjtben

A reggeli áhítatok keretében a szenvedéstörténet egyes állomásait néhány tanuló megjeleníti a keresztúti imádságba illesztve. Az előkészületek a hittanórákon zajlanak. Ezek rövid jelenetek, kevés szöveggel, inkább mozgással és gesztusokkal kifejezve a történetet. Minden alkalommal énekeljük a keresztúti ének megfelelő versszakait. A gyerekek szeretik ezeket e kis jeleneteket, s a látvány segítségével jobban meg is jegyzik az eseményeket.

Szentgyónási lehetőség az iskolában

Évi három alkalommal 3-3 atyát hívunk meg az iskolába. Lehetőséget adunk ezzel a már volt elsőáldozó diákoknak és a pedagógusoknak a szentgyónás elvégzésére. A szentgyónás előtt a hittanórán felelevenítik az ide kapcsolódó ismereteket. A gyónási lehetőség mindig egy közös iskolai szentmisét előz meg, lehetőséget teremtve a szentáldozásra. Ezek az alkalmak diákjaink lelki fejlődését segítik elő, megtapasztalják a lelki vezetés fontosságát. Reméljük, a rendszeres iskolai gyónási lehetőséggel kialakul tanítványainkban az igény arra, hogy felnőttként is elvégezzék a szentgyónásukat.

Iskolai karácsony

A reggeli közös ünnepi szentmise után az iskola közösségi helyiségében ünnepi műsoron veszünk részt. A műsor általában betlehemes játékból, néptáncos és énekkari betétekből áll össze. Az ünneplést közös éneklés és ima zárja. Az ünnepség után veszi kezdetét a karácsonyi vásárunk, ahol az osztályok árulják a különféle kézműves és mindenféle karácsonyi portékájukat. A vásár szervezésébe aktívan bekapcsolódnak a szülők, akik segítik az osztályfőnökök munkáját. A nap zárásaként az iskolavezetés a dolgozókat megvendégeli egy karácsonyi halászlével.

Olvasni jó! (iskolai olvasási verseny)

Délutáni időben egy hangulatos versenyt bonyolítunk le. A gyerekek először a szabadon választott szöveget olvassák el a zsűri előtt, amely szempontok szerint értékel. Aztán szünet következik, s közben a gyerekek már készülnek az új szöveg előadására. A két forduló átlaga alakítja ki a versenyzők sorrendjét. Minden résztvevő tanuló oklevelet kap, az első három helyezett könyvjutalmat. Lehetőség van mindig egy különdíj kiadására is.

Szent Imre-ösztöndíj

Intézményünk alapítványa azokat a tanulókat jutalmazza egy tanulmányi félévre szóló ösztöndíjjal, akik az előző félévben elérték a 4,5-es tanulmányi átlagot, és magatartásuk példamutató. Az ösztöndíj összege jelenleg havi 3000 Ft. Az iskolánkba járó tanulók nehéz anyagi körülmények között élnek, ezért ez a szerény összeg is segítséget jelent a gyerekek ellátásában. Az ösztöndíj összegét az alapítvány támogatói adják.

Fogadóóra Alsószentmártonban

Évente két alkalommal - ősszel és tavasszal - intézményünk nevelőtestülete ellátogat az alsószentmártoni tanodába, ahová meghívjuk az iskolába járó tanulók szüleit. Itt nyílik lehetőség a szülőkkel való személyes beszélgetésre. Tájékoztatjuk őket a gyerekek tanulmányi előrehaladásáról, esetleges problémákról, feladatokról. Ez is egy lehetőség a szülőkkel való kapcsolttartásra.

Iskolai hírek a siklósi egyházközség havilapjában.

Havonta jelenik meg a siklósi egyházközség lapja, a Beköszöntő. Ebben egy oldal terjedelemben megjelentetjük az aktuális eseményekről szóló híreket, általában fényképekkel. Ezzel a tevékenységgel az iskola nyitottabbá válik a város, az egyházközség felé. Népszerűsítjük a katolikus nevelést, az iskolában folyó munkát.

Idegen nyelvi projekthét

Tanévente egy-egy német és angol nyelvi témahetet szervezünk délutáni időkeretben. Változatos feladatokkal járjuk körül a kiválasztott témát.(húsvét, Szent Márton, Nagy –Britannia, USA, oktoberfest …) Forgó rendszerben dolgoznak a csoportok, versenyeznek egymással. A hetet mindig értékelés és közös ünneplés zárja. A gyerekek örömmel kutakodnak az aktuális témában. Szemléletük nyitottabbá válik, nyelvtudásuk fejlődik.

„Szentegyed” foglalkozások

A pécsi Szent Egyed Közösség 2-3 tagja külső egyetemista segítőkkel dolgozik iskolánkban. Az elmúlt tanévekben két osztály tanulóinak szervezték a foglalkozásokat. A cél mindig a tanulók kiállásának, kapcsolatteremtési képességének fejlesztése, látókörének szélesítése. Készítettek már filmet a gyerekek, rövid rádióműsort, színdarabot adtak elő. Havonta egyszer drámapedagógusok is foglalkoztak a csoportokkal. Több alkalommal voltak Budapesten (Káva színház, Nemzeti Múzeum, Csodák Palotája), jártak Dunaszekcsőn, Bikalon és pécsi rendezvényeken is.


Programjaink

Kép galéria